Algemene voorwaarden - JustHip

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Digiwonder en JustHip

Bij bestellingen via Digiwonder en JustHip gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel. 1 - Definities
Artikel. 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel. 3 - Toepasselijkheid
Artikel. 4 - Aanbiedingen/overeenkomsten
Artikel. 5 - Prijzen en betalingen
Artikel. 6 - Levering
Artikel. 7 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel. 8 - Ruilen en herroepingsrecht
Artikel. 9 - Garantie en Aansprakelijkheid
Artikel.10 - Overmacht
Artikel.11 - Intellectueel eigendom
Artikel.12 - Persoonsgegevens
Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 14 - Diversen
Artikel 15 - Cadaeubon voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2    Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3    Dag: kalenderdag;
4    Duurtransactie:een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5    Duurzame gegevensdrager; elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
8    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9    Techniek voor communicatie op afstand; middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2  Identiteit van de ondernemer
-Naam ondernemer:  Digiwonder  en JustHip
-Vestigingsadres: Middenveer 50a te Sliedrecht
-Telefoonnummer: 06-10965046 op werkdagen van 10.00uur tot 16.00 uur
-Emailadres:  info@justhip.nl
-KVK-nummer: 24487769
-BTW-identiteitsnummer: NL181220155B01

Artikel 3 Toepasselijkheid
1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JustHip en op alle met JustHip aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2    Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door JustHip is ingestemd.
3    Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4    Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
5    Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met JustHip in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
6   JustHip behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
7    Door het gebruik van de internetsite van JustHip en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
8    JustHip is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 4 Aanbiedingen/overeenkomsten
1    Alle aanbiedingen van JustHip zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2    JustHip behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3    Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en JustHip komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van JustHip gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
4    Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. JustHip garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betalingen
1    Alle door JustHip vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2    De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.
3    De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.
4    Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
5    JustHip kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6    Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7    Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over op bankrekening NL63RABO0154529427 ten name van JustHip te Sliedrecht.
Betaling vooraf via iDeal; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele overige kosten van extra services over op IDEAL account  IDEAL@justthip.nl ten name van JustHip te Sliedrecht.
8    Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 4 weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 6 Levering
1    JustHip heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
2    Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
3    Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. JustHip zal de eventueel vooraf betaalde kosten in het te versturen pakket meezenden.
4    Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. JustHip stelt zich niet aansprakelijk als de opgegeven adresgegevens fouten bevat.
5    Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. De Klant wordt hierover per mail geïnformeerd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1    De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan JustHip verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door JustHip aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. JustHip biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan JustHip zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 8 Ruilen en herroepingsrecht
1    De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u JustHip daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
2    Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft JustHip de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
3    Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan JustHip te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
4    Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt JustHip zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan JustHip betaalde.
5    De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 9 Garantie en aansprakelijkheid
1    JustHip geeft drie maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van JustHip.
2    JustHip is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van JustHip. JustHip is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3    Indien JustHip, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4    Het is mogelijk dat JustHip op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. JustHip is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
5    JustHip is niet aansprakelijk als brievenbuspost niet wordt bezorgd. Als de klant geen risico wilt lopen, adviseert JustHip bij verzendkosten te kiezen voor verzekerde pakketpost. De kosten worden hierbij op de Klant verhaald.

Artikel 10 Overmacht
1    In geval van overmacht is JustHip niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2    Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

1    De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij JustHip, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2    Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3    Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JustHip, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 12 Persoonsgegevens
1    De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door JustHip vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins. Indien u geen behoefte meer heeft aan informatie of nieuwsbulletins, kunt u zich ten alle tijden afmelden hiervoor, via onze website www.justhip.nl/afmelden
2    JustHip neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
3    JustHip verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 Diversen
1    JustHip  is gevestigd aan de Middenveer 50a te Sliedrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Dordrecht onder nr 24487769. Het BTW-identificatienummer is NL181220155B01
2    Gelieve alle correspondentie te zenden aan JustHip, Middenveer 50a te Sliedrecht of naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite, te weten  info@justhip.nl
3    Wanneer door JustHip gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat JustHip deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 15 Cadeaubon voorwaarden

In aanvulling op de Algemene voorwaarden zijn deze cadeaubon voorwaarden van toepassing op de cadeaubonnen die worden aangeboden door JustHip. Door gebruik te maken van de cadeaubon stemt u in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen die worden aangeboden door JustHip.

2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit is een combinatie van cijfers en letters. Iedere cadeaubon / code wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies van de cadeaubon vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek te worden verstrekt. JustHip behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

3. Om een cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in de "winkelwagen" te plaatsen. Tijdens het bestelproces vult u vervolgens de exacte code in binnen het vak kortingscode en klikt u op toepassen.

4. Cadeaubonnen uitgegeven door JustHip zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij de desbetreffende webwinkel, d.w.z. JustHip.

5. U kunt per bestelling meerdere cadeaubonnen inleveren.

6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

7. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: Ideal (internetbankieren), MiniTix of een overboeking vooraf.

9. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

11. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

12. Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.

13. Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met JustHip. JustHip  zal uw vraag dan zo spoedig mogelijk behandelen.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu